Bel: 0492 - 344624

Artikel 1
Bezemer Advocatenkantoor is de handelsnaam van mr. J.J.S. Bezemer. Het kantoor is gevestigd te 5421 CR Gemert, aan de St. Josephstraat 6.

Artikel 2
Indien de uitvoering van de overeenkomst door Bezemer Advocatenkantoor leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Bezemer Advocatenkantoor wordt uitbetaald.

De dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt € 2.269.000 per jaar met een maximum van € 4.538.000 voor de totale aanspraken per jaar.

Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de uitvoering van deze opdracht.

Artikel 3
Bij digitale opdrachtverlening worden de werkzaamheden uitgevoerd op basis van de door opdrachtgever bij het verlenen van de opdracht meegestuurde stukken. Bezemer Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die het gevolg zijn van het feit dat opdrachtgever geen, onvoldoende of de onjuiste stukken heeft opgestuurd.

Artikel 4
Bezemer Advocatenkantoor heeft het recht de digitaal verleende opdracht te weigeren. Bezemer Advocatenkantoor zal in dat geval een reeds betaald bedrag onmiddellijk retourneren. Weigering van de opdracht kan onder meer plaatsvinden indien naar de mening van Bezemer Advocatenkantoor meer informatie of meer stukken nodig zijn om een goed processtuk te kunnen opstellen, of indien zo veel stukken worden meegestuurd, dat lezing van alle stukken en/of het opstellen van het processtuk onevenredig veel tijd vergt.

Artikel 5
Indien opdrachtgever een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, verliest hij zijn aanspraken door een advocaat opdracht te geven de zaak in behandeling te nemen. Door het verstrekken van de opdracht aan Bezemer Advocatenkantoor verklaart opdrachtgever geen rechtsbijstandverzekering voor de onderhavige kwestie te hebben, of af te zien van een beroep op deze polis.

Artikel 6
Sommige mensen (dus niet een B.V.) hebben recht op gefinancierde rechtsbijstand. Bezemer Advocatenkantoor behandelt geen zaken van gefinancierde rechtsbijstand.
Door opdracht te geven aan Bezemer Advocatenkantoor doet opdrachtgever afstand van zijn eventuele recht op gefinancierde rechtsbijstand voor het opstellen van dit processtuk. Voor de precieze voorwaarden waaronder gefinancierde rechtsbijstand kan worden verleend, wordt verwezen naar www.rvr.org.

Artikel 7
Bezemer Advocatenkantoor hanteert een kantoorklachtenregeling. Indien de klacht na behandeling onverhoopt niet is opgelost, kan de klacht worden voorgelegd aan de rechtbank ter verkrijging van een bindende uitspraak.

Artikel 8
Bij ziekte of afwezigheid wordt mr. Jos Bezemer vervangen door een van de advocaten verbonden aan Goorts Coppens Advocaten te Deurne en Helmond.

Artikel 9
Betaling van declaraties van Bezemer Advocatenkantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar zijn Bezemer Advocatenkantoor en de Stichting Beheer Derdengelden Bezemer Advocaten gerechtigd voor of van opdrachtgever ontvangen gelden, te verrekenen met, of aan te wenden ter betaling van hetgeen opdrachtgever aan Bezemer Advocatenkantoor verschuldigd is.

Indien opdrachtgever de declaratie van Bezemer Advocatenkantoor niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, is opdrachtgever door het enkele tijdsverloop in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is.

Indien opdrachtgever de declaratie van Bezemer Advocatenkantoor niet tijdig heeft betaald, is opdrachtgever een rente verschuldigd over het bedrag van de declaratie vanaf 14 dagen na factuurdatum, tot de dag van betaling. De verschuldigde rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Indien de declaratie van Bezemer Advocatenkantoor niet is voldaan binnen een maand na factuurdatum, is opdrachtgever ook een vergoeding verschuldigd wegens administratiekosten. Deze vergoeding bedraagt € 25,– per te laat betaalde declaratie.

Indien de declaratie van Bezemer Advocatenkantoor niet betaald is binnen twee maanden na factuurdatum, is opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten worden vastgesteld op 15 procent van de hoofdsom.

Bezemer Advocatenkantoor is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat alle openstaande facturen zijn betaald. Bezemer Advocatenkantoor kan nooit aansprakelijk zijn voor de gevolgen die een staking van de werkzaamheden ten gevolge van niet betaling tot gevolg heeft.

Indien de opdrachtgever de juistheid van de declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk plaats te vinden uiterlijk binnen 30 dagen na declaratiedatum. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt als juist; opdrachtgever erkent de verschuldigdheid daarvan.

Artikel 10
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bezemer Advocatenkantoor, is Nederlands Recht van toepassing. De Nederlandse Rechter is bevoegd van een vordering kennis te nemen.

Contact

  • Bezoekadres
  • Sint Josephstraat 6
  • 5421 CR Gemert